Special Education

BGA tự hào tuyển sinh Học sinh khuyết tật trong nhiều nhu cầu. Hầu hết các học sinh được phục vụ trong môi trường hòa nhập với các đồng nghiệp giáo dục chung, một số học sinh được phục vụ trong các lớp học riêng biệt nhỏ hơn dựa trên Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP), và học sinh trung học bị khuyết tật nhận thức và / hoặc khuyết tật nghiêm trọng cho chương trình Độc lập (LFI). Để biết thêm thông tin về Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt của chúng tôi, vui lòng liên hệ với Văn phòng Chính của BGA và yêu cầu được nói chuyện với văn phòng Giáo dục Đặc biệt.


Chương trình Học tập vì Độc lập (LFI) hỗ trợ sinh viên khuyết tật nghiêm trọng trong một môi trường riêng biệt, được chăm sóc, hỗ trợ và thiết kế để giúp sinh viên đạt được sự tự túc. Học sinh trong chương trình bị tự kỷ nặng, suy giảm nhận thức hoặc khuyết tật thể chất. Học sinh có thể ở trong chương trình LFI cho đến khi chúng đến sinh nhật lần thứ 22 và được phục vụ theo IEP bởi một đội ngũ giáo viên và giáo viên đặc biệt. Chi tiết về chương trình giảng dạy LFI có ở đây. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về chương trình LFI, chúng tôi sẵn lòng sắp xếp các lượt truy cập hoặc kết nối với bạn để biết thêm thông tin. Vui lòng liên hệ với Văn phòng chính của BGA để sắp xếp những cơ hội này.