Hội đồng gia đình

Hội đồng gia đình BGA đóng vai trò là tiếng nói của phụ huynh và người giám hộ cho Ban quản trị, Khoa và Hội đồng quản trị. Họ mang những suy nghĩ, ý tưởng và mối quan tâm của các gia đình đến các cuộc họp hàng tháng, vì vậy thông tin này có thể được đưa vào quá trình ra quyết định của trường chúng tôi. Hội đồng gia đình ủng hộ các gia đình, cố gắng phản ánh chính xác mong muốn của họ trong hoạt động của trường.

Hội đồng gia đình của chúng tôi đang tìm kiếm thêm thành viên và cán bộ cho năm học 2018-2019. Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng liên hệ với Dre Woodberry, Điều phối viên tuyển sinh và tiếp cận cộng đồng. Nhấp vào tên của anh ấy để gửi email hoặc gọi cho anh ấy theo số 857-891-1742.

Họp hội đồng gia đình

Ngày 20 tháng 11 năm 2018 5 giờ chiều tiếp theo là bữa tối Lễ Tạ ơn của tất cả các trường.

Ngày 15 tháng 1 năm 2019 và ngày 19 tháng 3 năm 2019

Cuộc họp cuối cùng của năm vào ngày 21 hoặc 23 tháng 5 cho Bữa tối của Hội đồng Phụ huynh.