Dạy và học

BGA cung cấp trải nghiệm học tập, khí hậu và văn hóa nhất quán cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12. Các chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông và Học tập độc lập (LFI) sống và làm việc cùng nhau trong một tòa nhà trường công cổ điển đã được chuyển đổi thành một môi trường ấm áp, mời gọi và hỗ trợ cho việc học và lãnh đạo.