Quản trị và báo cáo

Quản trị

Tại BGA, Hiệu trưởng làm việc với Nhóm Hành chính để giám sát các hoạt động của trường. Mỗi thành viên của Nhóm Hành chính giám sát một khu vực của trường chúng tôi như giảng dạy và học tập, hoạt động, Dịch vụ Hỗ trợ Sinh viên hoặc Chương trình Xanh. Mỗi khu vực nội dung và nhóm cấp lớp có một trưởng nhóm / người hỗ trợ và cả Trường Trung học cơ sở và Trung học đều có Nhóm Hỗ trợ Học sinh.

 

Giáo viên và nhân viên không giảng dạy báo cáo cho người đánh giá tương ứng của họ, quản trị viên báo cáo cho Hiệu trưởng và Hiệu trưởng báo cáo cho Hội đồng quản trị Học viện Boston Green và Giám thị của Trường Công lập Boston. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem Sơ đồ tổ chức của chúng tôi .

 

Báo cáo và Tài liệu

Vui lòng nhấp vào các liên kết dưới đây để xem:

 

Thẻ báo cáo của học khu và trường từ Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học