Bạn có thể truy cập ứng dụng theo hai cách:

1. Hoàn thành ứng dụng trực tuyến và nhấn nút "gửi" ở cuối.

hoặc là

 

2. Tải xuống, in ra, hoàn thành và đăng nhập bằng bút, và gửi thư hoặc mang đến trường.

MS Sched.jpg